فیلتر گازی فلنجی

​این فیلترهادرمسیرگازقرارمی گیرندوازعبورمشتقات جامدمانندسنگ،پلیسه وازآسیب به تجهیزات بعدی مانند رگولاتور جلوگیری میکند