بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی 1402