شیرهای برقی اتوماتیک تک ضرب / تدریجی

شیر برقی اتوماتیک گاز برای ایمنی و کنترل گاز برای قطع در لوله های گاز استفاده میشود مناسب برای گازهای مختلف، از جمله گاز طبیعی، Propane و LPG Gas می باشند. شیر برقی گاز در حالت عادی بسته است که به طور خودکار در هنگام دستور باز میشود و در صورت عدم تنش به طور خودکار بسته می شود.​​​​​​​