سیستم تخلیه گاز محبوس شده در لوله​​​​​​​

در زمان وقوع زلزله یا آتش سوزی یکی از مواردی که بعد از قطع جریان گاز باید انجام شود ، تخلیه گاز محبوس شده در لوله ها می باشد. نحوه عملکرد این سیستم به صورت شماتیک زیر قابل اجرا است.

​​در زمان اضطراری با قطع جریان گاز توسط شیر برقی اول (Normally Open) فرمان به باز شدن شیر برقی دوم (Normally Closed) ، توسط پردازشگر در مدت مشخص ، تخلیه گاز انجام می گیرد و مجدد بسته می شود .
در صورت عدم تخلیه گاز موجود در لوله، گاز محبوس شده منجر به انفجار و آتش سوزی می شود.