سیستم تخلیه گاز محبوس شده در لوله

عنوان در زمان وقوع زلزله یا آتش سوزی یکی از مواردی که بعد از قطع جریان گاز میبایست انجام شود ، تخلیه گاز محبوس شده در لوله ها می باشد و نحوه عملکرد این سیستم به صورت شماتیک زیر قابل اجرا است.

​​در زمان اضطراری با قطع جریان گاز توسط شیر برقی اول (Normally Open) فرمان به باز شدن شیر برقی دوم (Normally Closed) ، توسط پردازشگر در مدت مشخص ، تخلیه گاز انجام می گیرد و مجدد بسته می شود .
در صورت عدم تخلیه گاز موجود در لوله منجربه انفجار و آتش سوزی می شود.