سیستم های الکترونیکی تشخیص امواج زلزله و تجهیزات قطع جریان گاز

سیستم الکترونیکی تشخیص امواج زلزله و تجهیزات قطع جریان گاز جهت نصب بر لوله ورودی ایستگاه های گاز (TBS-DRS-CGS) فشار کاری 250 - 1000 پوند

​سیستم الکترونیکی تشخیص امواج زلزله و شیر برقی قطع جریان جهت نصب در گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی 
فشار کاری60 - 2 پوند

​سیستم الکترونیکی تشخیص زلزله و قطع جریان گاز در ساختمانهای مسکونی و مدارس
فشار کاری  1/4 پوند