سیستم الکترونیکی تشخیص امواج زلزله و تجهیزات قطع جریان گاز جهت نصب بر لوله ورودی ایستگاه های گاز

 این تجهیزات از دو منهول به نام منهول تجهیزات و منهول شیر تشکیل و روی لوله ورودی اصلی ایستگاه های گاز (TBS/DRS/CGS/MRS/RS/MS) نصب میشود و از چند ماژول در این تجهیزات استفاده میشود که در وقوع زلزله با بزرگا(ریشتر) در مقیاس امواج حجمی ، سطحی ، گشتاوری وشدت امواج(مرکالی) را تشخیص میدهد واگرامواج آزاد شده به بزرگای تعریف شده برای هر منطقه از جغرافیایی آن ایستگاه توسط سیستم تشخیص زلزله ایمن پیشروصنعت عادل تشیخص داده شود با حذف خطاهای انسانی اقدام به قطع جریان میکند و ازانفجار و آتش سوزی ایستگاه ها در وقوع زلزله جلوگیری میکند.

نقشه ایستگاه گاز-ایستگاه گاز-تجهیزات مورد استفاده در ایستگاه گاز
نقشه منهول ایستگاه گاز-نقشه منهول

در منهول تجهیزات ، امواج زلزلــه  توســط ماژول Force-Balanced Accelerometer دریــافت میشــود و داده های ولتاژی به Processor Box جهت تشخیص انتقال می یابد و در صورت تشخیص ، اقدام به ارسال فرمان قطع جریان به ماژول MOV نصب شده بروی لوله اصلی ورودی ایستگاه گاز (Valve Pit) می نماید . درمنهول تجهیزات از ماژول باطری پشتیبــان (UPS) استــفاده شـده که درصـورت قطـع برق (بحران) ، توانایی عملکرد را به سیستم می دهد.
در تجهیزات با استفاده از ماژول Digitizer میتوان داده های ولتاژی را به داده های دیجیتال تبدیل کرد و در بستر های ارتباطی از این سیستم تشخیص استفاده کرد.
 قابلیت دیگر این سیستم  دسترسی از راه دور میباشد. درصورتی که بزرگای زلزله باعث تخریب نشود و در نزدیکی ایستگاه انفجار و یا نشت و...حادث شده باشد که منجر به افزایش آتش سوزی شود می توان از راه دور از طریق ارسال کد محرمانه بر روی سیم کارت فرمان قطع جریان گاز بگیرد.
این تجهیزات در دو منهول مطابق  استانداردهای شرکت ملی گاز ایران نصب می شود.

​​​​​​​جهت دریافت کاتالوگ تجهیزات الکترونیکی تشخیص امواج زلزله و قطع جریان گاز ایستگاه های تقلیل فشار ، از لینک زیر اقدام نمایید .
مشخصات فنی : دانلود کاتالوگ
جهت مشاهده تصاویر پروژه های اجرا شده کلیک کنید .
​​