درخواست نصب سیستم الکترونیکی تشخیص نشت گاز و شیر برقی قطع جریان​​​​​​​

ثبت اطلاعات

پیغام شما با موفقیت به واحد پشتیبانی ارسال شد.

لطفا از محل اجرای پروژه عکس و ویدئو را دراین محل بارگذاری نمایید ​​​​​​​( ویدئو کوتاه 15 تا30 ثانیه بدون توضیحات و گویا باشد )

در محل اجرای پروژه می بایست موارد ذیل توسط کافرما انجام شده باشد ، در غیر این صورت کارشناس جهت راه اندازی مراجعه نخواهد کرد ​​​​​​​

​مشخصات پروژه