درخواست نصب سیستم الکترونیکی تشخیص نشت گاز و شیر برقی قطع جریان​​​​​​​

ثبت اطلاعات

پیغام شما با موفقیت به واحد پشتیبانی ارسال شد.

لطفا از محل اجرای پروژه عکس و ویدئو را دراین محل بارگذاری نمایید ​​​​​​​( ویدئو کوتاه، به مدت 15 تا30 ثانیه بدون توضیحات و گویا باشد. )

در محل اجرای پروژه می بایست موارد ذیل توسط کافرما انجام شده باشد ، در غیر این صورت کارشناس جهت راه اندازی مراجعه نخواهد کرد. ​

​مشخصات پروژه

شده است. (جانمایی نزدیک به مشعل می باشد).

یک عدد فیوز 6 الی 10 آمپر قبل از پریز نصب شده است).