درخواست نصب و راه اندازی سیستم الکترونیکی تشخیص امواج زلزله و تجهیزات قطع جریان

ثبت اطلاعات

پیغام شما با موفقیت به واحد پشتیبانی ارسال شد.

در محل اجرای پروژه می بایست موارد ذیل توسط کافرما انجام شده باشد ، در غیر این صورت کارشناس جهت راه اندازی مراجعه نخواهد کرد ​​​​​​​

​مشخصات پروژه

لطفا از محل اجرای پروژه عکس و ویدئو را دراین محل بارگذاری نمایید ​​​​​​​(ویدئو کوتاه 15 تا30 ثانیه بدون توضیحات و گویا باشد)​​​​​​​